Новини и събития
12/08/2016
Икономически публикации

Икономиката на Китай: печеливши и губещи сектори

Икономиката на Китай: печеливши и губещи сектори

«Разделението между печелившите и губещи сектори е свързано с перспективите за ръст, съответните правителствени политики и структурното търсене.. »

 

 

Текущите структурни реформи в Китай са се преориентирали към услугите и потреблението, което прави процесите в икономиката на страната по-ясни. Разделението между печелившите и губещи сектори е свързано с перспективите за ръст, съответните правителствени политики и структурното търсене.

Най-общо, печелившите сектори, пред които има добри перспективи за дългосрочно икономическо развитие, като фармацевтиката и продажбите на дребно, са класифицирани като ниско или средно рискови. Изключение от това правят информационните и комуникационни технологии, които са печеливш сектор, който обаче е оценен като високо рисков. Това се дължи на факта, че въпреки големия потенциал за дългосрочен икономически растеж, кредитния риск на китайските ИКТ корпорации е висок поради голямата регионална конкуренция в бранша.

Губещите сектори, при които има вероятност да срещнат дългосрочни предизвикателства на по отношение на растежа, като например химическата индустрия и металургията, са квалифицирани като висок или много висок риск. Китайските компании в тези сектори съответно се характеризират с по-сериозна вероятност от неизпълнение и изпадане в несъстоятелност (фалит, банкрут), дължащи се на трудните бизнес условия. Неутралните сектори, които не извличат директна полза от правителствените структурни реформи (като например селското стопанство, хартиената промишленост и дърводобива и текстилната промишленост), са оценени като сектори със среден или висок риск.

Сред 12-те сектора, строителството и металургията са единствените два, оценени като най-застрашени. Рисковете в тях се свързват с наболели актуални проблеми, като задлъжнялостта сред необслужваните заеми, редица неизпълнения на корпоративни договори, индустриално свръхпроизводство и тъй наречените „зомби дружества“, които не могат да покриват задълженията си и разчитат на постоянни кредити, за да поддържат дейността си. В условията на слаби инвестиции от частния сектор, придружени от ниска доходност, ръстът в строителството се очаква да намалее през втората половина на годината. Това ще хвърли сянка върху строителния сектор и ще доведе до намаляване търсенето на материали от него – най-вече на цимент и метали, а секторът и без това вече страдат от свръхпроизводство. На тези рискове може да бъде обърнато внимание чрез реформи в дружествата с държавно участие, в които могат да бъдат взети мерки за реорганизация, публично частно партньорство или дори затваряне.

Фармацевтичният сектор остава най-силен и бележи стабилни и постоянни маржове на печалба. Освен че се наблюдава значително подобрение в морала на плащане през 2015 г., фармацевтичния бизнес в много по-малка степен е зависим от заеми за осъществяване на финансовите си операции и инвестиционно развитие. Средносрочните темпове на развитие са позитивни, с увеличение в търсенето, което е подкрепено и от дългосрочното нарастване на средната класа и от застаряването на населението.

На фона на продължаващите структурни реформи и тези на държавните предпричтия, китайската икономика ще продължи своя спад през 2016 г. и 2017 г. с общо увеличение на кредитните рискове за китайските компании.

 

 

 

Икономиката на Китай: печеливши и губещи сектори 

  • Печеливши и губещи сектори
  • Оценка на секторния риск: Строителство, Метали, Фармацевтика
  • Реформите на Китайските държавни предпричтия
  • Приложение: Цени на новите жилища в най-големите китайски градове (на годишна база, %)

 

 

 

Изтегляне на тази публикация : Икономиката на Китай: печеливши и губе... (636,69 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English