Новини и събития
12/09/2019
Държавен риск и икономика - изследвания

Несъстоятелностите в ЦИЕ: положителни тенденции, въпреки трудностите

Несъстоятелностите в ЦИЕ: положителни тенденции, въпреки трудностите

През последните години се наблюдаваше безпрецедентен растеж в Централна и Източна Европа - по-специално в Европейския съюз. Въпреки това в следващите години се очаква забавяне.

През последните години в региона на Централна и Източна Европа се наблюдава подобрение в икономическата активност. През 2017 г. и 2018 г. растежът на БВП в региона нарасна съответно до 4,6% и 4,3%, най-високите темпове от 2008 г. насам.

Този растеж в ЦИЕ се дължи предимно на ръста на вътрешното търсене и по-специално на значителния спад на безработицата, от който домакинствата се възползваха. В същото време домакинствата бяха благоприятно повлияни и от силния растеж на заплатите, който се отрази пряко върху потреблението. Освен потреблението на домакинствата, растежът бе подкрепен от увеличаване на публичните и частните инвестиции.

Гореспоменатият период на благоприятни макроикономически условия се отрази на платежоспособността на компаниите от региона на ЦИЕ. Осреднените несъстоятелности към БВП са спаднали с 4,2% през 2018 г., въпреки величението на производствата по несъстоятелност, регистрирани година по-рано. 

НАПРЕГНАТИТЕ глобални икономически условия, особено В ЕВРОПА, ще СЕ ОТРАЗЯТ на несъстоятелностите

Въпреки положителните тенденции, компаниите от Централна и Източна Европа се сблъскаха и с трудности. Ниският процент на безработицата доведе до недостиг на работна ръка, като това се превърна в основна пречка за бизнеса както за ежедневните дейности на компаниите, така и за потенциалната им експанзия. Ограниченията от страна на предлагането - включително недостигът на работна ръка, нарастващите разходи за суровини и последиците от икономическото забавяне (преки и косвени) - са от значение за компаниите, в региона на ЦИЕ. Очаква се потреблението на домакинствата да остане основният двигател на растежа, въпреки че ограничения растеж на инвестициите в дълготрайни активи и по-ниският износ ще доведат до спад в растежа на БВП.

 

Освен това забавянето в еврозоната, ескалацията на търговската война между Съединените щати и Китай и неясният процес на излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз предизвикват притесненията на износителите поради потенциалното въздействие върху техните компании и върху икономиката. Всъщност очакваното забавяне на растежа в региона на Централна и Източна Европа ще се дължи предимно на преките и косвените ефекти от забавянето на външното търсене. Средният растеж в ЦИЕ се очаква да достигне 3,6% през 2019 г. и 3,2% през 2020 г.

Тъй като повечето икономики от ЦИЕ са отворени за външни пазари, по-слабото външно търсене ще се отрази не само на темповете на растеж, но постепенно и на статистиката за несъстоятелностите. В тази връзка ще пострадат секторите, които са силно зависими от чуждестранните пазари, като автомобилната индустрия и тези, които я снабдяват с части и компоненти, а именно химическия и металния сектор.

 

Изтегляне на това прес-съобщение : Несъстоятелностите в ЦИЕ: положителни... (143,00 kB)
Нагоре
  • Bulgarian
  • English