bul-BU

Защита на личните данни

 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ КОФАС 
Компаниите на Кофас обработват лични данни по смисъла на член 4, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Европейския съвет от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (наричана по-долу "GDPR"). Данните се обработват за цели, произтичащи от законните интереси, преследвани от компаниите на Кофас, във връзка с техните застрахователни дейности, такива по бизнес информация и събиране на вземания. За тази цел дружествата на Кофас могат да обработват следните лични данни:
 
 • данни за физически лица, извършващи стопанска дейност,
 • данни на физически лица, представляващи икономически оператори, оповестени в публичните регистри;
 • данни за физическите лица като лица за контакт на предприятия във връзка с тяхната професионална функция.
 
Кой управлява личните данни?
В зависимост от целта, за която обработваме данните, администраторът на лични данни ще бъде еднo или повече от дружествата на Кофас Груп в България:
наричани по-долу за краткост "Кофас България".
 
КОМПАНИ ФРАНСЕЗ Д` АСЮРАНС ПУР ЛЬО КОМЕРС ЕКСТЕРИОР СА – КЛОН БЪЛГАРИЯ
 бул. Джеймс Баучер № 76А, Бизнес Център Хил Тауър, 1407, София
Телефонен номер: 359 (2) 821 37 35
Факс .: 359 (2) 920 71 50
e-mail: office-bg@coface.com
  
КОФАС СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД
бул. Джеймс Баучер № 76А, Бизнес Център Хил Тауър, 1407, София
Телефонен номер: 359 (2) 821 37 35
Факс .: 359 (2) 920 71 50
e-mail: office-bg@coface.com
 
Email: cofacebg.data-protection@coface.com
 
Защо обработваме лични данни / какво представлява обработката на данни?
Кофас България обработва лични данни за следните причини:
 • сключването и изпълнението на договори с клиенти и контрагенти;
 • оценката на доверието на икономическите оператори, включително изготвянето на доклади и споделянето на такива с нашите клиенти; за тази цел Кофас България ще обработва личните данни на физическите лица, извършващи стопанска дейност, и физическите лица, представляващи икономическите оператори, чиито данни се оповестяват в публичните регистри. Данните идват от а) от публични регистри като търговския регистър и б) директно от засегнатите предприятия;
 • кредитна застраховка - за тази цел Кофас България обработва лични данни на длъжниците на нашите клиенти. Данните се предоставят от нашите клиенти.
 • изпълнение на правно задължение, като борба с изпирането на пари и противодействие на финансирането на тероризма, във връзка със задълженията, произтичащи от австрийския закон за борба с изпирането на пари и противодействие на финансирането на тероризма, напр. Закона за борба с изпирането на пари в областта на финансовите пазари и други правни разпоредби, които налагат на Кофас задължението да регистрира или отчита определени събития и да обработва лични данни за тази цел
 • маркетингови цели
 
 
Какви лични данни обработваме и откъде идват те?
Кофас България обработва следните лични данни:
 • регистрация и идентификация на физически лица, извършващи стопанска дейност, произхождащи директно от предприемачи или публични регистри, които се събират от нас във връзка с нашите застрахователни дейности, такива по бизнес информация или събиране на вземания;
 • финансови данни на предприятия, произхождащи директно от предприятия или от изпълнители на тези предприятия, събирани от нас във връзка с нашите застрахователни, информационни или събирателни дейности. Финансовите данни могат да включват показатели за кредитна оценка и икономическа жизнеспособност, изчислени автоматично въз основа на друга информация, която ние притежават за съответната стопанска единица;
 • данните за контакт на предприятията и техните служители, произхождащи директно от тези лица или от изпълнители на тези предприятия, събирани от нас във връзка с нашите застрахователни дейности или такива по обезщетение;
 • данни на физически лица, представляващи икономически оператори, разкрити в публичните регистри;
 
 
Действа ли автоматизирано вземане на решение, включително профилиране?
Бъдете информирани, че личните данни на предприемачите, включени в икономическата информационна система на Кофас, подлежат на автоматизирана оценка (профилиране) за целите, свързани с оценката на платежния риск в съответствие с член 22 от GDPR. Обработката на данните се извършва за целите на законните интереси на фирмите и получателите на данни от Кофас. Всяко лице, чиито данни се обработват по такъв начин, има право да възрази срещу такава обработка.
 
Кои са получателите на личните данни?
Личните данни, на които е Кофас България е администратор, могат да бъдат предоставени на:
 • нашите клиенти под формата на отчети за законни цели на тези лица, свързани с проверката на бизнес изпълнители;
 • други компании от Групата Кофас, включително Кофас България и чуждестранни компании, за легитимни цели, свързани с потока от данни в рамките на групата на предприемачи.
За какъв период се обработват личните данни?
Кофас ще запази личните данни за толкова дълго, колкото е необходимо или разрешено, за целта (целите), за които са получени. Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на запазване, включват: (i) продължителността на времето, в което Кофас има текущи взаимоотношения с клиента и предоставя услугите; (ii) дали е налице правно задължение, на което се подчинява Кофас; и (iii) дали задържането е препоръчително с оглед на нашето правно положение (например по отношение на приложимите устав за ограничаване, съдебни спорове или регулаторни разследвания).
Права и средства за изпълнение на правата на обектите на лични данни
Всички лица, чиито данни се обработват от Кофас България (субекти на данни), имат право да искат достъп до личните им данни, право на поправка, изтриване или ограничаване на обработката на такива данни, правото да се противопоставят на обработването (в случаите оправдани по GDPR) и правото да подадат жалба до надзорния орган. Лицата, чиито лични данни се обработват по маркетингова цел, имат право да представят възражения.
Когато обработването се основава на дадено съгласие за обработката на вашите лични данни за една или повече конкретни цели, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му.
 
Данни за контакт във връзка с обработката на лични данни
Всички въпроси, свързани с обработката на лични данни от Кофас България, трябва да бъдат адресирани до:
Чрез имейл: cofacebg.data-protection@coface.com
 
Идентификация на изискащото лице:
При предоставянето на всякаква информация, съдържаща лични данни, Кофас България може да предостави такава информация само на субекта на данните (или на неговия законен представител). Затова Кофас България може да поиска да предоставите информация и документи, за да идентифицира достатъчно физическото лице, преди да му/и изпрати такава информация.

Често задавани въпроси за GDPR

Общият регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) заменя Директивата за защита на данните 95/46 / EО и има за цел да хармонизира законите за неприкосновеността на личните данни в цяла Европа с цел защита и укрепване на неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС и промяна на начина, по който организациите в региона се отнасят към поверителността.
 
На тази страница ще намерите отговори на често задавани въпроси, съответна документация, връзки към полезни външни ресурси и данни за контакт, ако имате нужда от допълнителна информация за GDPR.

Какво представлява GDPR?

GDPR ще замени настоящата Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните и ще се прилага пряко във всички държави-членки на ЕС и ЕИП от 25 май 2018 г.

GDPR ще промени значително регулаторния пейзаж на ЕС за защита на данните, като постави по-строги изисквания, достигне до повече компании и наложи по-големи санкции. Например компаниите трябва да:

 • Приложат програмни мерки за гарантиране и активно демонстриране на съответствие
 • Приложат подходящи технически и организационни мерки за защита на правата на физическите лица при проектиране на система за обработка на данни
 • Извършат оценки на въздействието за защита на данните при високорискови дейности
 • Приложат поверителността по проект и по подразбиране
 • Въведат известие за нарушаване на данните

Как се подготвя Кофас за GDPR?

Кофас се ангажира със защитата на личните данни, които събираме и обработваме, със строги политики, контрол и надзор за съответствие, за да гарантираме, че данните се съхраняват и използват правилно.

Кофас е създал програма за GDPR за цялата компания, с ключово изпълнително спонсорство, обхващащо засегнатите дъщерни дружества и филиали. Дейностите по обработка на данни, които включват данни за лица в ЕС, се преглеждат, включително приложения и бази данни, политики, процеси и процедури, за да се гарантира, че нашите служители, партньори и търговци обработват лични данни в съответствие с изискванията на GDPR.

Кофас използва мрежа от служители, отговарящи за спазването на правилата на страната и екип за спазване на изискванията на групата, за да осигури устойчиво спазване на GDPR.

Как ще бъда засегнат като клиент на Кофас?

GDPR не се прилага само за организации, разположени в рамките на ЕС, но ще се прилага и за организации, разположени извън ЕС, ако предлагат стоки или услуги на субекти на данни на ЕС или наблюдават поведението им. Той се прилага за всички дружества, които обработват и съхраняват личните данни на субектите на данни, пребиваващи в Европейския съюз, независимо от местоположението на компанията.

GDPR може да изисква актуализиране на някои разпоредби за неприкосновеност на личните данни на клиентските споразумения, за да отрази промените, изисквани от GDPR. Ако са необходими промени в документацията, с които разполагаме, ще се свържем с вас, за да Ви предоставим нови изисквания за поверителност или известия, които се изискват.

Аз съм клиент на Кофас извън ЕС. Как ще бъда засегнат?

Териториалният обхват на GDPR е по-широк и може да се прилага към организации, които не са базирани в ЕС, но предлагат стоки или услуги на граждани в ЕС и / или наблюдават поведението на лицата в ЕС. Кофас преглежда всички свои дейности по обработка на физически лица в ЕС, за да определи дали се прилага по-широкият териториален обхват. Ако е приложимо, Кофас ще предприеме необходимите действия, които могат да включват актуализиране на Общите условия на бизнеса, за да отразят промените, изисквани от GDPR. 

Мога ли да видя правилата за поверителност на данните?

Работим по всички наши политики и процедури и правим актуализации, където е необходимо, за да се съобразят с GDPR.

Съобщението за поверителност на Кофас ще бъде наскоро достъпно за изтегляне, като кликнете върху връзката по-долу.

Има ли нужда от "изрично" или "недвусмислено" съгласие - и каква е разликата?

Изрично съгласие се изисква само за обработка на чувствителни лични данни - в този контекст нищо по-малко от „съгласие за включване“, ще бъде необходимо.  За нечувствителни данни обаче "еднозначно" съгласие ще бъде достатъчно. Съгласието трябва да е ясно и различно от други въпроси и да се предоставя в разбираема и лесно достъпна форма, като се използва ясен и разбираем език.

Мога ли да актуализирам документацията си сега, за да включа клаузи, съвместими с GDPR?

Активно преглеждахме клиентската документация в светлината на GDPR и ангажирахме клиентите по желание. Съставихме известие за поверителност на Кофас, което скоро ще бъде достъпно за изтегляне, като кликнете върху връзката по-долу, за да информирате хората за техните права и как Кофас обработва лична информация при предоставянето на услуги.

Изтегляния и контакти

важна gdpr документация за клиентите на кофас

Известие за поверителност:
Coface Bulgaria Privacy note1.pdf
 

полезни външни gdpr източници

Европейска комисия:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infographic/2017/index_en.htm
 
Общ регламент за защита на данните на ЕС (пълен текст):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG
 
 

свържете се с нас

ако имате допълнителни въпроси относно въвждането на регламента GDPR, можете:
 
 • да се свържете с Вашия мениджър връзки с клиенти
 • да се свържете с Компани франсез д`асюранс пур льо комерс екстериор СА – Клон България по имейл на : cofacebg.data-protection@coface.com; или
 • ни пишете на Компани франсез д`асюранс пур льо комерс екстериор СА – Клон България, бул. Джеймс Баучер № 76А, Бизнес Център Хил Тауър, 1407, София, България; или
 • свържете се с Офиса за защита на личните данни по имейл на: Coface_dpo@coface.com; или
 • пишете на Офиса за Защита на личните данни / Отдел Нормативен Контрол на Групата Кофас, 1 Place Costes et Bellonte - 92270 Bois-Colombes - Франция
Нагоре
 • Bulgarian
 • English