Новини и събития
25/10/2022
Новини за продукти

Как да смекчим кредитния риск?

В Азиатско-тихоокеанския регион почти 80% от компаниите предлагат кредитни условия на своите клиенти. Търговията при отворени условия винаги е изложена на кредитен риск. Вашите клиенти може да пропуснат датата на плащане на фактурата или дори да пропуснат плащането като цяло. Проучването на Coface Asia Payment Survey дава информация, че 64% от компаниите са имали просрочени плащания. Често срещаните причини за забавяне на плащанията са финансови затруднения на клиентите, проблеми с управлението, измами и търговски спорове. И така, как Вашият бизнес може да продължи да търгува при отворени условия и да минимизира кредитния риск?

 

КАКВО Е КРЕДИТЕН РИСК?

По същество кредитът е рискът от загуби, произтичащи от неизпълнение на договорните задължения от длъжника. За повечето компании търговията при отворени условия е най-големият и очевиден източник на кредитен риск, тъй като клиентът не успява да плати навреме и изцяло. Други източници на кредитен риск обаче включват заеми, чуждестранна валута, облигации и други финансови инструменти.

Има три вида кредитен риск:

 • Рискът от кредитно неизпълнение се отнася до вероятността кредитополучателят да не изпълни или да не успее да извърши пълно и навременно погасяване на дълга.
 • Рискът от концентрация е непропорционално голяма експозиция към един длъжник или група от длъжници спрямо размера на кредитния портфейл.
 • Страновият риск е рискът суверенна държава да замрази плащания в чуждестранна валута или да не изпълни задълженията си поради икономическа, политическа или социална нестабилност.

Предприятията могат да избегнат потенциални загуби от кредитен риск чрез прилагане на управление на кредитния риск.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

Управлението на кредитния риск включва стъпките за идентифициране, измерване, оценка, смекчаване, наблюдение, докладване и контрол на кредитния риск. Управлението на риска започва преди клиентът да бъде включен и продължава по време на бизнес отношенията с клиента. Ето практическо ръководство за това как да настроите процеса на управление на кредитния риск.

 • Разработете стратегия за управление на риска, която определя Вашите нива на толерантност към кредитния риск според бизнес целите на компанията.
 • Създайте организационна структура за управление на риска, която отразява размера на компанията, естеството на нейните бизнес дейности и функциите за кредитен риск. Функциите за кредитен риск трябва да обхващат управлението, изпълнението, наблюдението и контрола на кредитния риск.
 • Създайте кредитна политика на Вашата компания, за да документирате насоки за идентифициране, измерване, оценка, мониторинг, докладване, контрол и смекчаване на кредитния риск. Кредитната политика управлява отделна сделка и портфейл. Политиката трябва да включва критериите за приемане на кредитен риск, сроковете и условията на кредитното улеснение, приемливите видове обезпечения, кредитните лимити и стандартите за кредитен преглед и мониторинг.
 • Документирайте кредитните критерии. Кредитните критерии посочват характеристиките на предпочитаните от вас длъжници и определят съответните условия за кредитиране.
 • Задайте кредитни лимити за отделни длъжници и групи от свързани длъжници. Ако е необходимо, установете кредитни лимити за икономически сектори и географски региони на длъжниците, за да избегнете риска от концентрация.
 • Използвайте система за оценка на кредитния риск, при която определяте оценка на кредитния риск на длъжниците, за да отразите рисковия профил на длъжника и вероятността от загуба. Системата за оценка на риска ви помага да видите рисковия профил на портфолиото на компанията.
 • Създайте политика и процес за кандидатстване за кредит от свързани страни, за да избегнете конфликт на интереси.
 • Установете процеса за одобряване на нови кредити и подновяване на съществуващи кредити. Процесът трябва да включва кредитна оценка на длъжника, структуриране на кредита, одобрение на кредита, попълване на правна документация и изплащане.
 • Поискайте обезпечение или гаранции за обезпечаване на дълга. Използвайте финансови инструменти като застраховка на търговски вземания, за да намалите излагането на риск при търговски транзакции.
 • Настройте мониторинг на риска по отношение на кредитоспособността на длъжника, кредитните условия и предвиденото използване на кредитните съоръжения. Създайте стабилна система за отчитане и получавайте известия за рискове, промени или проблемни кредити.
 • Извършвайте редовни кредитни прегледи, за да проверите дали всички предоставени услуги са в съответствие с Вашата установена кредитна политика. Периодично преглеждайте качеството на длъжника и обезпечения актив.
 • Приложете политиките, които да Ви помогнат да степенувате и класифицирате активите си, да оценявате обезпеченията, като същевременно задавате необходимите нива на провизии.
 • Установете стабилен процес за управление на проблемни кредити от докладването до събирането на дългове.
 • Прегледайте своя процес на администриране на кредити, за да гарантирате пълнотата на документацията и записването на транзакциите.
 • Приложете стрес тестове, за да оцените въздействието на кредитния риск върху стойността на активите, кредитното качество и цялостния портфейл при стресови условия.
 • Подгответе процеса на коригиращо управление, когато се сблъскате с рискове или проблемни кредити, така че Вашият екип да знае как да действа.

Добрите практики за управление на риска могат да помогнат на Вашата компания да се подготви за рискова несигурност, бързо да се адаптира към новите условия и да поддържа финансов растеж. Попитайте експертите по риска на Coface относно решенията за управление на кредитния риск, налични за компании от всякакъв размер.

Нагоре
 • Bulgarian
 • English