Новини и събития
05/09/2019
Икономически публикации

Кофас ЦИЕ ТОП 500 - издание 2019

Класация ЦИЕ ТОП 500 - златни звезди

Анализите показват, че икономическата среда е била благоприятна за 500-те най-големи компании в региона, като това е видно и от по-високите приходи, които компаниите отчитат. Различни предизвикателства обаче доведоха до спад в нетните печалби. Конкуренцията става все по-интензивна, като в сравнение с предходни години се изисква по-висок минимален оборот, за класиране в изданието.

 

През 2018 г. икономическата активност в региона на Централна и Източна Европа се отразява благоприятно на компаниите. Подобно на ситуацията през 2017 г., растежът на БВП също беше стабилен през 2018 г., като средните темпове на растеж в региона са покачват съответно до 4,6% и 4,3% - най-високите темпове от 2008 г. насам.  В сравнение с други нововъзникващи пазари, този регион често се разглежда като сигурен пазар. Икономическият растеж в ЦИЕ се дължеше предимно на нарастващото вътрешно търсене, като домакинствата се възползваха от благоприятни тенденции на пазара на труда, сред които значително свиване на безработицата през последните пет години. Регионът на Централна и Източна Европа регистрира по-нисък процент на безработица в сравнение с ЕС в края на 2018 г.: докато средният процент на безработица в ЕС е 6,6%, равнището на безработица в Централна и Източна Европа бе дори по-ниско, като Чешката република (2,1%), Унгария (3,7%), Полша (3,8%) и Румъния (4,0%) са страните с най-ниските нива на безработица в региона. Успоредно с увеличаването на заетостта, домакинствата се възползваха и от солиден растеж на заплатите, което допринесе за повишеното потребление. И на последно място, но не и по важност, въпреки че активността в Западна Европа - основният търговски партньор на страните от Централна и Източна Европа - се забавя, износът от ЦИЕ отслабва, но остава положителен, до голяма степен поради конкурентоспособността на региона по отношение на цените и качеството.

Въпреки тези положителни развития, компаниите от ЦИЕ също изпитаха известни затруднения. Ниската безработица доведе до недостиг на работната ръка, като това се превърна в основна пречка пред компаниите както при ежедневните операции, така и при потенциалната експанзия, нещо, което засяга все по-голям брой предприятия през последните години. Повишаването на заплатите и натискът за по-нататъшни увеличения доведе до по-високи оперативни разходи на компаниите и спад в печалбите, въпреки нарастващите приходи. В същото време ръстът на заплатите не доведе до по-ниска чувствителност на домакинствата към цените, а същевременно компаниите не са в състояние да прехвърлят увеличението на разходите към потребителите. Маржовете също са ограничени поради нарастващия конкурентен натиск в различни сектори.

 

Период на ускорено търсене се отрази на платежоспособността на компаниите в региона на Централна и Източна Европа. Средно претеглените несъстоятелности спрямо БВП спаднаха с 4,2% през 2018 г. Динамиката обаче варира значително в региона, като неплатежоспособните компании бяха предимно малки и средни предприятия, които не успяха да се възползват дори от благоприятна макроикономическа среда.

Бизнес условията бяха благоприятни за компаниите в региона на Централна и Източна Европа, като това е особено валидно за големите компании, както показва и класацията на Кофас – ЦИЕ Топ 500.

Резултатите от класацията за най-големите компании в региона за 2018 г. показват, че по-голямата част от компаниите се възползват от условията на икономическата среда, които продължават да бъдат благоприятни. ЦИЕ Топ 500 очертава икономическата ситуация за 500-те най-големи компании в Централна и Източна Европа по оборот. Общият оборот на първите 500 компании нарасна със солидните 9,6% до 698 милиарда евро. Докато 394 (78,8%) от предприятията, които попадат в класацията отбелязват ръст на приходите (в сравнение с 80% през 2017 г. и 63% през 2016 г.), само 21,2% са в застой или са изправени пред спад. Средният оборот нарасна до 1 396 млн. евро спрямо 1 774 млн. евро за миналата година. Битката за първото място обаче става все по-ожесточена. В нашето издание ЦИЕ Топ 500 от 2010 г. минималният приход, при който компанията попадна в класацията, беше 354 милиона евро, като тази година той се увеличи до 479 милиона евро (+ 35,3%).

 

Съдържание на публикацията

  • Анализ ЦИЕ Топ 500  (обобщение, анализ по държави, секторен анализ, заетост в ЦИЕ)
  • Класацията - най-големите 500 компании, класирани по оборот, включително допълнителни ключови данни
  • Икономически перспективи и Топ 10 компании от всяка страна (вкл. Русия и Украйна)

 

ИЗТЕГЛЕТЕ ПУБЛИКАЦИЯТА

Нашата публикация може да бъде изтеглена безплатно: Натиснете върху снимката, за да изтеглите публикацията!

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализите показват, че икономическата среда е била благоприятна за 500-те най-големи компании в региона, като това е видно и от по-високите приходи, които компаниите отчитат. Различни предизвикателства обаче доведоха до спад в нетните печалби. Конкуренцията става все по-интензивна, като в сравнение с предходни години се изисква по-висок минимален оборот, за класиране в изданието.

Изтегляне на тази публикация : Кофас ЦИЕ ТОП 500 - издание 2019 (133,23 kB)
Нагоре
  • Bulgarian
  • English