Новини и събития
28/01/2014
Държавен риск и икономика - изследвания

В Китай рисковете в няколко сектора за тази година остават

Local China Panorama
2014 е година на дивергенция за китайската икономика, представляваща разнопосочни тенденции в макро-и микро среда. Докато очакванията са, че ще има много реформи след Третата пленарна сесия на 18тото комунистическо правтелство на Китайския Централния комитет (CPCCC), внимание трябва да се обърне на възможните отрицателни въздействия върху реалната икономика, в резултат на усилията за реформа, както и на кредитните рискове, свързани с повишаването на цената на ресурса. 

 

Фокус за 2014: повишаване цената на ресурса  

Растежът на реалния БВП в Китай през 2014 ще стне стабилен като леко ще се понижи с около 7,2% на годишна база, което частчно се дължи на по-високата инфлация. По-ниският целеви  публичен БВП за 2014г. е израз на опита на правителството да ускори реформите. Износът и инвестициите се очаква да се повишат в светлината на глобалното възстановяване.  

Ускорението на урбанизацията и по-доброто местно управление на публичния дълг (LGD) са двете основни теми подчертани на Централната икономическа работна конференция. Очаква се правителството да продължи да насърчава инфраструктурните инвестиции в частния сектор – особено изграждането „гредски мрежи“ в западните и североизточните региони.  След като правителството обяви, че фискалната политика ще остане стабилна, от частния сектор се очаква да подсигури финансово тези проекти.

Увеличаващата се цена на ресурса ще бъде ключов индикатор под наблюдение през 2014г. С либерализацията на лихвените проценти от юни 2013, кредитната дейност на банките може да стане по-пазарно ориентирана и стягането на междубанковия пазар може да се изрази в по-високи лихви по кредитите. Ликвидността може да стане още ниска, тъй като много корпоративни облигации и дългове на местното самоуправление ще бъдат необходими за изпълнение на задълженията за изплащане през 2014 година. Среднопретегленият лихвен процент за кредитиране в Китай се вдигна бавно през 2013 г., и тази тенденция трябва да продължи през 2014 г., като се вземат предвид пазарните условия (Приложение 1). Това е тревожно за малките и средни предприятия, които традиционно имат намален достъп до банков кредит.

 

Стомана и въглища: рисковете остават въпреки усилията на правителството за намаляване на свръхкапацитета

В резултат на усилията на правителството за справяне с проблемите на свръхкапацитета, малките и неефективни участници в тези отрасли ще бъдат изправени пред натиск поради нарастващите разходи и политически несигурност.

Стомана: Коефициентът на производителност в производството на стомана остана нискък през 2013г. Освен това, съотношението задължения / собствен капитал на големите и средните стоманодобивни предприятия, е останало на ниво от около пиковото ниво (т.е. 231%) от ноември 2013 година. Тези предприятия ползват по-висок ливъридж. С настоящите нива на маржина и трудностите при генерирането на паричен поток  Кофас  постулира, че покачването на ливъриджа ще означава, че тези дружества са с по-висок риск от изпадане в несъстоятелност и неплащане.

Въглища: Рискът свързан с търсенето на въглища намалява благодарение на намаляването на каапзитета и въвеждането на нови екологични стандарти в редица индустрии. Поради изобилното предлагане  –  на ме стно и международно ниво - и относително постоянното търсене от стиванената и циментовата индустрии, моментният растеж от края на 2013г. може да се окаже непостоянен и цените на въглищата може да останат постоянни през 2014.

 

PR-Local-China-Panorama-1

 

Автомобилна индустрия, търговия на дребно и електроника: умерен до среден риск благодарение на силно търсене

Aвтомобилна индустрия: Въвеждането на мерки за контрол на броя на превозните средства в редица големи градове в Китай би трябвало да подкрепи правителствените стимули за произвоство на зелени превозни средства. Укрепването на китайско-японските взаимоотношения може да има отрицателно въздействие върху върху японските производители на автомобили.

Търговия на дребно: Този сектор продължава да се представя добре на база кредитния риск, но бъдещео му остава неясно поради редица фактори, включително опитите на правителството да намали корупцията, намаляването на приходите и растежа на капиталовите разходи, импортни задължения и ДДС. 

Електронике и ИТ: Докато търсенето на вътрешния пазар остава доста устойчиво, износът на китайски електроуреди за бита  е подложен на рецесионен натиск през 2013, най-вече в Европа и САЩ. Търсенето на тези уреди може да се повиши през 2014г. като резултат от икономическото възстановяване в тези региони. 

 

PR-Local-China-Panorama-2
Изтегляне на това прес-съобщение : В Китай рисковете в няколко сектора за... (368,49 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English