Новини и събития
06/09/2011
Корпоративни новини

С доброто си представяне през първото полугодие Кофас продължава да се насочва к...

С доброто си представяне през първото полугодие Кофас продължава да се насочва к...

Резултатите за първата половина на 2011 г. затвърждават възстановяването на Кофас и правилната посока в процеса на насочване към кредитно застраховане, обявено през март 2011 г. Благодарение на пълното стратегическо преразглеждане на бизнес линиите и дейностите, реализирани в 66-те страни, в които Кофас присъства, бяха разграничени основните дейности от нестратегическите финансови участия на база на критерии като синергия с кредитното застраховане и възвращаемостта. За първата половина на 2011 г. се отчитат следните подобрения:

  •  Постоянно развитие на кредитното застраховане на международно ниво, по-специално в развиващите се страни.
  •  Пренасочване на факторинговите дейности в Германия и Полша, където Кофас може да се похвали с благоприятно конкурентно позициониране с висока възвращаемост в резултат на добрата интеграция с кредитното застраховане.
  •  Преориентиране и разгръщане на информационните дейности и събирането на дългове във връзка с кредитното застраховане
 
1. Основни показатели

През първата половина на 2011 г. оборотът на стратегическите подразделения на Кофас възлиза на 764 млн. евро, с 8% по-висок спрямо първата половина на 2010 г. Комбинираният коефициент се подобрява с 12.5 пункта, достигайки 78.3% в края на юни 2011 г. в резултат на намаляващия коефициент на загуба. В резултат, нетните приходи възлизат на 64 млн. евро, което бележи значителен ръст от 121%. 

2. Оборот

За първата половина на 2011 г. се отчита ускорен ръст на оборота.

За този ръст допринасят всички географски райони. Растежът се забелязва основно в развиващите се страни, но силно търговско развитие се наблюдава и в напредналите страни, независимо от по-слабата динамика на икономическата среда и по-конкурентната пазарна обстановка в тези страни. 

 

Оборотът при кредитното застраховане бележи 7% ръст за полугодието. Този растеж е постигнат благодарение на постоянната активност в търговската дейност, в резултат на която се отчита значителен приток на нови клиенти (+17%) и подобряване на коефициента на задържане, като последният се е повишил от 86% на 90%.   

Затвърждава се и силната динамика на факторинга в Германия и Полша (+27% ръст на нетните банкови приходи).

 
3. Текуща печалба

Запазвайки нива близки до тези от 2010 г., броят на исковете леко се е увеличил. Добрата застрахователна политика осигурява постоянна подкрепа на притежателите на застрахователни полици с нарастването на общия риск (+7 %), поддържайки съответния контрол върху исковете. Коефициентът на загуба е 52.5%, с което се затвърждава положителната тенденция спрямо първата половина на 2010 г. (65.2%)  

Разходният коефициент е 25.8% - стабилен спрямо премиите. В глобален мащаб комбинираният коефициент е 78.3%, като се отчита подобрение от 12.5 пункта спрямо нивото му в края на юни 2010 г.  

В тази трудна среда, финансовият резултат на инвестиционното портфолио възлиза на 21 млн. евро, 2.3 % изпълнение на средния портфейл.

Текущата печалба от дейността възлиза на 87 млн. евро, с което се бележи нарастване със 65% предимно в резултат на възстановяването на маржа на кредитното застраховане, както и благодарение на благоприятния принос на факторинга.

 

4. Нетна печалба

Нетната печалба възлиза на 64 млн. евро – подобрение с 29 млн. евро спрямо първата половина на 2010 г., с което се бележи значителното нарастване със 121 %.

 

5. Финансова стабилност

Възстановена през 2010 г., финансовата стабилност беше засилена през първата половина на 2011 г. със собствен капитал на акционерите в размер на 1.4 млрд. евро, увеличение с 4.5 % спрямо края на 2010 г. Потвърдиха се рейтингите, посочени от Fitch (АА- със стабилна перспектива) и от Moody’s (А2 със стабилна перспектива), отразяващи силната конкурентна позиция на Кофас на световния пазар на кредитното застраховане.

Наред с увеличението на собствения капитал на акционерите се отчита и намаляване на коефициента на задлъжнялост, който от 17% в края на декември 2010 г. спада на 6% в края на юни 2011 г. 

„Първата половина на 2011 г. бележи значително подобрение на представянето спрямо 2010 г. – годината, в която възстановихме възвращаемостта с ускорен ръст на оборота, рязко намаляване на комбинирания коефициент и удвояване на нетните приходи. Тази промяна затвърди решението ни да се пренасочим към кредитното застраховане, което вече дава резултати в посока на независимото и печелившо развитие на Кофас” заяви Жан-Марк Пилю, Изпълнителен директор на Кофас.   

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English