Новини и събития
29/10/2014
Корпоративни новини

Резултати към 30 Септември 2014: Кофас продължава своя прогрес по линия на растежа и...

Ключовите показатели за резултатите на Кофас са в синхрон с поставените цели.
  • Оборот +1.8% по съпоставими цени и обменни курсове
  • Клиентската лоялност е все още висока - 91.9%, а сключените нови договори са нарастнали с +8% 
  • Продължителното подобрение на комбинираният процент след презастраховане е 77.4% (-5.2 points [1])
  • Текущи приходи от дейността [2] +28.2% и чиста печалба на групата +36.1%, по съпоставими цени и обменни курсове[3]

Коментирайки тези резултати, Жан-Марк Пилю, Главен Изпълнителен директор на Кофас Груп каза: 

"Представянето на Кофас е в съответствие с поставените цели. В края на тези девет месеца на годината Групата бележи задоволителен растеж и солидна доходност. Международното присъствие на Кофас позволява Групата да реализира растеж на най-динамичните пазари. Докато световната икономическа обстановка се подобрява бавно, Групата продължава се фокусира върху това да отговори на нуждите на своите клиенти с иновативни оферти и прояктивно управление на риска. Нашите резултати демонстрират, че тази стратегия е ефективна".

 

Ключови показатели към 30 септември 2014

Бордът на директорите на Кофас СА разгледа обобщените консолидирани финансови отчети за периода, приключващ на 30 септември 2013 г. и 2014 по време на свое заседание, проведено на 29 октомври 2014 година. Данните, отнасящи се до първите девет месеца на 2013 г. и 2014 г., са били разгледани от Одитния комитет.

  

Tab1EN

1. оборот

Груповият консолидиран оборот е в размер на €1,072.0 млн. в края на първите девет месеца на 2014. Ръстът в оборота (+1.8% на съпоставима основа4 и  -0.4% на текуща база и валутен курс) се дължи на нарастналия брой нови сключени договори (+8% спрямо 30 септември 2013г.) и все още високата клиентска лоялност, с процента на задържане от 91.9%. 

Ръстът в оборота се движи в правилната посока в развиващите се пазари и северна Америка, като тези зони допринасят в най-голяма степен за развитието на Групата.

Кофас е в процес на имплементиране на новата търговска организация и продължава да подобрява продажбения процес, за да увеличи ефективността му, особно в Западна и Северна Европа. 

Планираното въвеждане на нови оферти и услуги продължава: Easyliner (който таргетира МСП) бе стартиран през март и към днешна дата е достъпен в осем държави. 

Tab2EN

 

2. резултат

Текущият оперативен приход2 нараства на 28.2% до €164.0 млн., а нетният приход ( на групова основа) се увеличи с 36.1% до €113.6 млн., с изключенията на преизчисленията3

Това представяне е резултат от стриктното управление на риска и контрол на разходите на Групата.

Нивото на неизплатените щети след презастраховане спада до 5.9 пункта спрямо миналата година и възлиза на 49.7% в края на първите 9 месеца на годината. 

Нивото на разходи след презастраховане остава полу-стабилно на 27.6% (+0.6 пункта1), а повишаването на режийните разходи е по-малко от увеличението на премиите. 

Като обобщение комбинираният процент след презастраховане се подобрява с 5.2 пункта1 до 77.4%.

 

3. Финансова стабилност

Към 30 септември 2014 общият МСФО капитал на групата е €1,709.5 млн. Промените в МСФО капитала се обясняват основно с позитивния нетен приход от €103.1 млн., намален поради рапределянето на специален дивидент от €227 млн. през второто тримесечие на годината. 

Кофас издава подчинен дълг от €380 млн. през първото тримесечие, което позволява заздравяване на регулаторния капитал и оптимизиране на капиталовата структура. 

В съответствие с тази транзакция, рейтинговите агенции Fitch и Moody's потвърдиха рейтинга на Групата по Международния финансов стандарт: съответно AA- и A2, положителна перспектива.

Средната възвръщаемост на материалния капитал (RoATE[1]) е 9.6% в края на деветте месеца на годината, нагоре с 1.2 пункта спрямо нивото, наблюдавано в края на 2013г.

 

4.прогноза

Прогнозата за икономическото възстановяване през 2014г. се потвърждава, дори ако това възстановяване е по-бавно от първоначално очакваното от пазара. 

Кофас очаква глобален растеж от 2.8%, което е с около 0.2 пункта повече от 2013г. В тази среда стратегията за печеливш органичен растеж базиран на иновативните маркетинг усилия и стартирането на по-ефективни продажбени процеси позволява на Групата да потвърди своята финнасова прогноза[1] за 2014: 

  • Ръст на оборота между 1.5% и 2.5%;
  • Комбиниран процент след презастраховане под 80%;
  • Двуцифрен среден ръст на текущите перативни приходи за период от 3 години от 2013
  • до 2016 [2].

[1] Excluding costs of moving the Company's head office (€7.8M) at 30 September 2013.

[2] Current operating income including financing charges and excluding restated items.

[3] The current operating income including financing charges and excluding restated items as well as the net income group share are restated from the following items: cost of moving (€7.8M) and outsourcing of capital gains (€27.5M) at 30 September 2013, interest charges for the hybrid debt (€7.8M) and IPO costs (€7.4M) at 30 September 2014

[4] The change on a comparable basis is calculated at constant scope and exchange rates. The scope effect is linked to the cessation of the state account activity by the SBCE subsidiary in Brazil during Q3 2014.

[5] Outsourcing of capital gains from the financial portfolio in 2013, following the centralisation of its management (€27.5M).

[6] The RoATE -Return on Average Tangible Equity –corresponds to the ratio between the net income (group share) and the average tangible IFRS equity. At 30 September 2014, the net income taken into account in the calculation is annualised and restated from IPO costs (€7.4M).

[7] Financial targets based on the macroeconomic projections of Coface.

[8] Based on a current operating income for 2013 restated from the costs linked to moving the head office and capital gains realized from the financial assets portfolio.

Изтегляне на това прес-съобщение : Резултати към 30 Септември 2014: Кофас пр... (156,18 kB)

Контакт


Plamen Dimitrov

 
Plamen Dimitrov
Country Manager
Tel.: +359 2 821 37 71
E-mail: plamen.dimitrov@coface.com 
 
 
Todor Tsvetanov
Head of Marketing & Communications
Tel.: +359 882 481 411
E-mail: todor.tsvetanov@coface.com
 
 
76A, James Bourchier Blvd.,
Business center Hill Tower
1407 SOFIA
BULGARIA

Нагоре
  • Bulgarian
  • English