bul-BU

Директива за разпространението на застраховки

  

директива за дистрибуция на застраховки

ЗАстраховка globalliance

Застраховане на вземания
Документът съдържа информация за застрахователен продукт
 
Застраховател:
КОМПАНИ ФРАНСЕЗ Д`АСЮРАНС ПУР ЛЬО КОМЕРС ЕКСТЕРИОР СА КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, гр. София 1000,  район Сердика, ул. Петър Парчивич 42
Продукт:
Договор за застраховане на вземанията Globalliance
 
Пълната информация, предоставяна преди сключването на договор, и договорната информация са представени в други документи. Думите и изразите судебеленинаклоненшрифт са дефинирани в други документи.
 
Какъв вид е тази застраховка?
Договорът Globalliance е договор за застраховане на неоспоренивземания, възникнали във връзка със застрахованата търговска дейност на застрахования, произтичащи от договор запродажбана стоки или услуги, акодоставкатаилипраткатана стоката или извършената услуга са извършени в рамките назастрахователния период, а фактурите за тях са издадени вмаксималния срок на фактуриране.
 
Какъв е предметът на застраховката?
Застрахователният договор Globalliance осигурява защита от риск отнеплащанена дължащите се на Застрахования неоспорни и изискуемивземанияв следствие нанесъстоятелностна длъжника или продължително неплащане.
 
Какво не обхваща застраховката?
Случаите, изключени от застрахователното покритие, са описани подробно в т. 1.2 от Общите условия на договора, а застрахователното покритие не включва, следното:
 • Доставки/праткиили предоставяни услуги, ако плащането на вземанията следва да настъпи предидоставката/праткатаили предоставянето на услугите, или когато те са реализирани след като е било подаденоуведомлениеили е трябвало да бъде направеноуведомление за просрочено плащанеи/илинеблагоприятна информация, или когато са направени купувач, който е внеплатежоспособност; вземанията, възникнали след като Застрахованият е получилуведомлениеза анулиране/отказ за определяне на лимит от Застрахователя;
 • Вземания, надвишаващи кредитния лимит, предоставен отЗастрахователя или Застрахования (ако съществува такава възможност в рамките на Застрахователния договор);
 • Фактури, издадени в нарушение намаксималния кредитен периодилимаксималния период на издаване на фактура;вземанияот публични лица/дружества илисвързани лица/дружества; лихвени проценти, договорни санкции, курсови разлики; транзакции, реализирани при нарушаване на закона.
 
Какви са ограниченията на застрахователното покритие?
!          Застрахователното покритие не включвавземания, надвишаващи предоставения от Застрахователя или определения от Застрахования (ако тази възможност е предвидена в Застрахователния договор) кредитен лимит.
!          Максималният размер на обезщетението е определен като максимална отговорност и е описан подробно в т. 2 от Общите условия на застрахователния договор.
!          Обезщетението се изчислява въз основа на процента на застрахователно покритие, описан подробно в т. 1.2, подт. 3 от Общите условияна застрахователния договор.
 
Къде е валидна застраховката?
Географският обхват на застрахователната защита е описан подробно в т. 1.2, подт. 1 от Общите условия на застрахователния договор и обхваща държавите, в които купувачите , чиитовземаниямогат да бъдат включени в застрахователното покритие, са регистрирани.
 
Какви са задълженията на Застрахования?
Застрахованият е длъжен, да плаща в срок застрахователната премия или нейните вноски, таксата за определяне на лимит и за подаване науведомленията за просрочени плащания(ако е приложимо). Застрахованият е длъжен също да декларира оборотите и неплатените баланси (в зависимост от вида на Застрахователния договор), реализирани със застраховани купувачи, в срока, определен в Застрахователния договор, да подаваУведомленият за просрочените плащанияза събиране, както и да подава уведомления занеблагоприятна информациясъгласно условията, описани в полицата.
 
Как и кога се плаща премията?
Застрахованият е длъжен да плаща в срок депозита (доколкото това е приложимо), застрахователната премия или вноски от нея по сметката, посочена в счетоводния документ, издаден от Застрахователя.
 
Кога започва и кога приключва застрахователното покритие?
Застрахователното покритие започва в момента на доставката/пратката или в момента на извършване на предоставяните услуги, ако депозитът (ако е приложимо), премията или нейна вноска са платени в срок; Застрахованият е декларирал оборот/неплатен баланс (в зависимост от вида полица), реализиран със застраховани купувачи в срок, съответстващ на периода на деклариране, посочен в Застрахователния договор; дадения купувач е имал кредитен лимит, определен от Застрахователя или от Застрахования (ако в Застрахователния договор съществува такава възможност). Застрахователното покритие се прекратява, в момента на изплащане на задължението на купувача и осчетоводяването му по сметката на Застрахования, а в случай на неизпълнение на задълженията по полицата от страна на Застрахования: ако депозитът (ако е приложимо), премията или нейни вноски не бъдат платени в срок (след като Застрахованият е бил предварително поканен да плати, като в противен случай застрахователното покритие ще бъде спряно);уведомлениеили възникване на задължение за подаване науведомление за просрочени плащанеи/илинеблагоприятна информация; в момента на обявяване нанеплатежоспособностна купувача; в случаи, при които Застрахователят е уведомил Застрахования за анулирането на издадения от него кредитен лимит.Застрахователният периоде посочен в Застрахователния договор, в т. 8 от Общите Условия.
 
Как може да бъде прекратен договорът?
Застрахованият може да прекрати Застрахователния договор в срока, посочен в т. 8 от Общите Условия и във формата, описан в Общите условия на застраховане в т. 11.17 (т.е. писмено заявление, изпратено по пощата или по факс, или в договорена писмена форма по електронен път). Ако никоя от страните не прекрати договора в срок, той бива продължен за поредензастрахователен период.
 
 

застраховка tradeliner

 
 
 
Застраховане на вземания
Документът съдържа информация за застрахователен продукт
 
Застраховател:
КОМПАНИ ФРАНСЕЗ Д`АСЮРАНС ПУР ЛЬО КОМЕРС ЕКСТЕРИОР СА КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ
гр. София 1000,  район Сердика, ул. Петър Парчивич 42
 
Продукт:
Договор за застраховане на вземанията Tradeliner
 
Пълната информация, предоставяна преди сключването на договор, и договорната информация са представени в други документи. Думите и изразите с удебелени наклонен шрифт са дефинирани в други документи.
 
Какъв вид е тази застраховка?
Договорът Tradeliner е договор за застраховане на неоспоренивземания, , възникнали във връзка със застрахованата търговска дейност на застрахования, произтичащи от договор за продажба на стоки или услуги, ако доставката или пратката на стоката или извършената услуга са извършени в рамките на застрахователния период, а фактурите за тях са издадени в максималния срок на фактуриране..
 
Какъв е предметът на застраховката?
Застрахователното покритие обхваща риска отнеплащаненавземаниятана Застрахования ,в случай нанеплатежоспособностна купувача илипродължително неплащанеот негова страна. Обхватът на застрахователното покритие е описан в т. 1.1 от Общите условия и покривавземания, възникнали в хода на провежданата от Застрахованияпокрита търговска дейност,, откупувачрегистриран вдържава, включена в обхвата на застрахователното покритие, задоставки, реализирани впериода на договорасъс срок на плащане, попадащ вмаксималния кредитен периоди фактурирани вмаксималния период за издаване на фактура.
 
Какво не покрива застрахователния договор?
Вземанията, които не подлежат на застрахователно покритие, са описани подробно в т. 1.2 от Общите условия на Договора, а застрахователното покритие не включва Вземания:
 • със срок на плащане предидоставката;
 • произтичащи отдоставки, реализирани при нарушение на задължителните разпоредби или правила или след получаване наОтказилиОтмянанаКредитно решение, и
 • къмкупувачвпросрочие или купувач, по отношение на който Застрахованият е подал или е трябвало да подаде уведомление занеблагоприятна информация
 • които към деня на плащане на обезщетението надвишаватКредитното решение;
 • свързани с лихви за забава, договорни санкции или други искове за възстановяване на понесени вреди;
 • които са потвърдени с фактури, издадени в несъответствие смаксималния кредитен периодилимаксималния период за издаване на фактура,описани вДоговораи по отношение на вземания отпублични купувачи, частниисвързани лица/компании.
 
Какви са ограниченията на застрахователното поктирие?
!          Застрахователното покритие не включвавземания, надвишаващи определеното от Застрахователя или от Застрахования (ако тази възможност е предоставена вДоговора)Кредитното решение. размерът на максималната отговорност, описан в т. 3.2.3 от  Общите условия наДоговора, определя максималната стойност на обезщетенията, която Застрахованият може да получи. В чл. 2.3. от Общите условия е описана максималната стойност накредитните решения, след достигането, на която Застрахованият има право да се въздържи от поискване на новикредитни решения.
!          Обезщетението се изплаща, като се взема под вниманиепроцента на застрахователно покритие, определен в чл. 1, подт. 1.3 от Специалните условия наДоговорапо отношение накредитните решения, предоставени от Застрахования въз основа на условията на обхвата от правомощия на Застрахования за самостоятелно вземане на решения (доколкото са приложими).
 
Къде е валидна застраховката?
Географският обхват на застрахователното покритие е описан подробно в чл. 1, т. 1.2, от Специалните условия наДоговораи обхваща държавите, в които купувачите, чиитовземаниямогат да бъдат включени в застрахователното покритие, са регистрирани.
 
Какви са задълженията на Застрахования?
Застрахованият е длъжен, да плаща в срок застрахователната премия или нейните вноски, таксата за определяне наКредитните решенияна Застрахователя и за подаване науведомление за просрочено плащане(ако е приложимо). Застрахованият е длъжен също да изпраща декларация за дейността, упомената в чл. 6.1 от Общите условия наДоговорав срока, определен вДоговора, както ида подава в срок уведомленията запросрочено плащанеи да съобщава занеблагоприятна информациясъгласно условията, описани вДоговора.
 
Как и кога се плаща премията?
Застрахованият е длъжен да плаща в срок депозита (доколкото това е приложимо), застрахователната премия или вноските от нея в сроковете и по сметката, посочени в съответния счетоводния документ.
 
Кога започва и кога приключва застрахователното покритие?
Срокът наДоговоразависи от решението на страните и е посочен в чл. 7 от Специалните условия наДоговора.Стандартно той е 12 месеца. Застрахователното покритие на отделните вземания започва в момента надоставката, при условие че в деня надоставкатае в силаположително кредитно решение(включителнокредитни решения, издадени от Застрахования) по отношение накупувача, както и при условие че Застрахованият е платил застрахователната премия или нейната първа вноска. Застрахователното покритие се прекратява в момента на изпълнение на задължението накупувачаи когато сумите, получени откупувачав резултат на изпълнената услуга, бъдат правилно разпределени по сметката на Застрахования, а в случай на неизпълнение на задълженията по полицата от страна на Застрахования, ако депозитът (ако е приложимо), премията или нейните вноски не бъдат платени в срок (след като Застрахованият е бил предварително поканен да плати, като в противен случай застрахователно покритие ще бъде спряна); подаване или възникване на задължение за подаване науведомление за просрочено плащанеи/илинеблагоприятна информация; в момента на обявяване нанеплатежоспособностнакупувача; в случаи, при които Застрахователят е уведомил Застрахования заотмянана предоставено от негокредитно решение.
 
Как може да бъде прекратен договорът?
Застрахованият може да прекрати Договора в срока, посочен в чл. 7.1 от Общите условия на Договора единствено по факс, чрез препоръчано писмо или куриерска пратка. Ако не бъде прекратен,Договорът се удължава автоматично за пореден застрахователен период.
 
 

ЗАСТРАХОВКА easyliner

 
Застраховане на вземания
Документът съдържа информация за застрахователен продукт
 
Застраховател:
КОМПАНИ ФРАНСЕЗ Д`АСЮРАНС ПУР ЛЬО КОМЕРС ЕКСТЕРИОР СА КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, гр. София 1000,  район Сердика, ул. Петър Парчевич 42
 
Продукт:
Договор за застраховане на вземанията EasyLiner
 
Пълната информация, предоставяна преди сключването на договор, и договорната информация са представени в други документи. Думите и изразите судебеленинаклоненшрифт са дефинирани в други документи.
 
Какъв вид е тази застраховка?
Договорът EasyLiner е договор за застраховане на неоспорени фактури запродажбина стоки или услуги, възникнали във връзка със застрахованата бизнес дейност на застрахования, когато  доставкатаилипраткатана стоката или извършената услуга са извършени в рамките насрока на договора, а фактурите за тях са издадени вмаксималния срок на фактуриране.
 
Какъв е предметът на застраховката?
Застрахователният договор EasyLinerосигурява покритие на загубите, претърпени като резултат от неплатени фактури; и услуги по управление на търговските вземания.
 
Какво не обхваща застраховката?
Случаите, изключени от застрахователното покритие, са описани подробно в т. 1.2 от Общите условия на договора, а застрахователното покритие не включва покритие напродажбикъм купувач, ако е налице следното:
 • Купувачът е обявен внеплатежоспособноств деня надоставката
 • Купувачът есвързанакомпания, държавна институция илифизическолице
 • Купувачът оспорва задължението
 • Продажбатае нелегална или не съответства на приложимото законодателство
 • Продажбитекъм купувача са платими от неотменяем акредитив от банка, която се намира в държавата на застрахования
 • Продажби, извършени след като застрахования е подал уведомление за неплащане по фактури или занеблагоприятнаинформация
 • Продажби, извършени след отказ или спиране на кредитен лимит
 •  
 • Продажби, надвишаващи кредитния лимит, предоставен отЗастрахователя или Застрахования (ако съществува такава възможност в рамките на Застрахователния договор);
 • Фактури, издадени в нарушение намаксималния кредитен периодилимаксималния период на издаване на фактура;; лихвени проценти, договорни санкции, курсови разлики; транзакции, реализирани при нарушаване на закона.
 
Какви са ограниченията на застрахователното покритие?
!          Застрахователното покритие не включвапродажби, надвишаващи предоставения от Застрахователя или определения от Застрахования (ако тази възможност е предвидена в Застрахователния договор) кредитен лимит.
!          Максималният размер на обезщетението е определен като максимална отговорност и е описан подробно в т. 2.4 от Общите условия на застрахователния договор.
!          Обезщетението се изчислява въз основа на процента на застрахователно покритие, описан подробно в т. 2.4 от Общите условия на застрахователния договор.
 
 
Какви са задълженията на Застрахования?
Застрахованият е длъжен, да плаща в срок застрахователната премия или нейните вноски, таксата за определяне на лимит и за подаване науведомленията за просрочени плащания(ако е приложимо). Застрахованият е длъжен също да декларира оборотите, реализирани със застраховани купувачи, в срока, определен в Застрахователния договор, да подава уведомленията занеплащане по фактуриза събиране, както и да подава уведомления занеблагоприятна информациясъгласно условията, описани в полицата.
 
Как и кога се плаща премията?
Застрахованият е длъжен да плаща в срок застрахователната премия или вноски от нея по сметката, посочена в счетоводния документ, издаден от Застрахователя.
 
Кога започва и кога приключва застрахователното покритие?
Застрахователното покритие започва в момента на доставката/пратката или в момента на извършване на предоставяните услуги, ако премията или нейна вноска са платени в срок; Застрахованият е декларирал оборот, реализиран със застраховани купувачи в срок, съответстващ на периода на деклариране, посочен в Застрахователния договор; дадения купувач е имал кредитен лимит, определен от Застрахователя или от Застрахования (ако в Застрахователния договор съществува такава възможност). Застрахователното покритие се прекратява, в момента на изплащане на задължението на купувача и осчетоводяването му по сметката на Застрахования, а в случай на неизпълнение на задълженията по полицата от страна на Застрахования: премията или нейните вноски не бъдат платени в срок (след като Застрахованият е бил предварително поканен да плати, като в противен случай застрахователното покритие ще бъде спряно);уведомлениеили възникване на задължение за подаване науведомление за неплащане на фактурии/илинеблагоприятна информация; в момента на обявяване нанеплатежоспособностна купувача; в случаи, при които Застрахователят е уведомил Застрахования за анулирането на издадения от него кредитен лимит.Застрахователният периоде посочен в Специалните Условия от Застрахователния договор..
 
Как може да бъде прекратен договорът?
Застрахованият може да прекрати Застрахователния договор в срока, посочен в Специалните Условия и във формата, описан в Общите условия на застрахователния договор в т. 4(т.е. писмено заявление, изпратено по пощата или по факс, или в договорена писмена форма по електронен път). Ако никоя от страните не прекрати договора в срок, той бива продължен за поредензастрахователен период.
 

застраховка smart

 
Застраховане на вземания
Документът съдържа информация за застрахователен продукт
 
Застраховател:
КОМПАНИ ФРАНСЕЗ Д`АСЮРАНС ПУР ЛЬО КОМЕРС ЕКСТЕРИОР СА КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ,
гр. София 1000,  район Сердика, ул. Петър Парчевич 42
 
Продукт:
Договор за застраховане на вземанията Coface SMART
 
Пълната информация, предоставяна преди сключването на договор, и договорната информация са представени в други документи. Думите и изразите судебеленинаклоненшрифт са дефинирани в други документи.
 
Какъв вид е тази застраховка?
Договорът Coface SMART е договор за застраховане на неоспорнитевземания, произтичащи от договор запродажбана стоки или услуги, акодоставкатаилипраткатана стоката са извършени в рамките назастрахователния период, а фактурите за тях са издадени вмаксималния срок за фактуриране.
 
Какъв е предметът на застраховката?
Полицата осигурява покритие за риск отнеплащанена на неоспорни и дължимивземанияв случай нанеплатежоспособностна купувача илипродължително неплащанеот негова страна. Обхватът на застрахователното покритие е описан в т. 1.3 от Общите условия на застрахователния договор, както и застрахованата търговска дейност, държавите, включени в застрахователното покритие и купувача на Застрахования.
 
Какво не обхваща застраховката?
Случаите, изключени от застрахователното покритие, са описани подробно в т. 4 от Общите условия на договора, а застрахователното покритие не включва:
 • доставки/праткиили предоставяни услуги, ако плащането на вземанията следва да настъпи във формата на неотменим документален акредитив или предидоставката/праткатаили предоставянето на услугите, или когато те са реализирани след подаване или възникване на задължение за подаване науведомление за просрочие на задълженияи/илинеблагоприятна информация, или когато са реализирани в полза на купувач, който е внеплатежоспособност;
 • доставки/пратки, изпълнени след като Застрахованият е получилуведомлениеза анулиране/отказ за определяне на лимит от Застрахователч;
 • задължения, надвишаващи кредитния лимит, предоставен отЗастрахователя или Застрахования (ако съществува такава възможност в рамките на Застрахователния договор);
 • фактури, издадени в нарушение намаксималния кредитен периодилимаксималния период за фактуриране;
 • задълженияот публични илисвързани лица/компании;
 • лихвени проценти, договорни санкции, курсови разлики; транзакции, реализирани при нарушаване на закона.
 
Какви са ограниченията на застрахователното покритие?
!          Застрахователното покритиене включва вземания, надвишаващи предоставения от Застрахователя или определения от Застрахования (ако тази възможност е предоставена в Застрахователния договор) кредитен лимит.
!          Максималният размер на обезщетенията е определен катомаксимална отговорности е описан подробно в т. 9 от Общите условия на застрахователния договор. Обезщетението се изчислява въз основа напроцента на застрахователно покритие, описан в т. 1.2. от Особените условия на застрахователния договор и/или въз основа на специалния процент на застрахователно покритие, описан в т. 1.2. от Особените условия на застрахователния договор (доколкото са приложими опциите за правомощия на Застрахования за самостоятелно определяне на кредитен лимит).
 
Къде е валидна застраховката?
Географският обхват на застрахователното покритие е описан подробно в т. 1.2, подт. 1 от Особените условия на застрахователния договор и обхваща държавите, в които купувачите, чиитозадължениямогат да бъдат включени в застрахователното покритие, са регистрирани.
 
Какви са задълженията на Застрахования?
Застрахованият е длъжен да плаща в срок застрахователната премия или нейните вноски, таксата за определяне на кредитен лимит и за подаване науведомление за  просрочие на задължения(ако е приложимо). Застрахованият е длъжен също да декларира оборотите и неплатените баланси (в зависимост от вида на Застрахователния договор), реализирани със застраховани купувачи, в срока, определен в Общите условия на застрахователния договор, както и да подавауведомления за просрочие на задълженияза събиране и да съобщава занеблагоприятна информациясъгласно условията, описани в полицата.
 
Как и кога се плаща премията?
Застрахованият е длъжен да плаща в срок депозита (доколкото това е приложимо), застрахователната премия  или вноските от нея в сроковете и по сметката, посочени в счетоводния документ, издаден от Застрахователя.
 
Кога започва и кога приключва застрахователното покритие?
Застрахователното покритие започва в момента на доставката/пратката или в момента на приключване на предоставяните услуги, ако депозитът (ако е приложимо), премията или нейната вноска са платени в срок; Застрахованият е декларирал оборот/неплатен баланс (в зависимост от вида полица), реализиран със застрахованите купувачи в срок, в съответствие с периода на деклариране, посочен в Общите условия на застрахователния договор; дадения купувач е имал кредитен лимит, определен от Застрахователя или от Застрахования (ако в Застрахователния договор съществува такава възможност). Застрахователното покритие се прекратява в момента на изпълнение на задължението на купувача и осчетоводяването му по сметката на Застрахования, а в случай на неизпълнение на задълженията по полицата от страна на Застрахования: ако депозитът (ако е приложимо), премията или нейните вноски не бъдат платени в срок (след като Застрахованият е бил предварително поканен да плати, като в противен случай застрахователното покритие ще бъде спряна); подаване  или възникване на задължение за подаване науведомление за просрочие на задълженияи/илинеблагоприятна информация; в момента на обявяване нанеплатежоспособностна купувача; в случаи, при които Застрахователят е уведомил Застрахования за анулирането на предоставения от него кредитен лимит.Застрахователният периоде посочен в т. 10 от Особените Условия към Застрахователния договор. Стандартно той е 12 месеца. Ако никоя от страните по договора не прекрати Застрахователния договор в срока за неговото прекратяване, посочен в т. 10 от Особените условия на застрахователния договор, той бива продължен за поредензастрахователен период.
 
Как може да бъде прекратен договорът?
Застрахованият може да прекрати Застрахователния договор в срока, посочен в т. 10 от особените условия на застрахователния договор и във формата, описан в т. 16.19 от Общите условия на застрахователния договор (т.е. писмено заявление, изпратено по пощата или по факс, или в договорена писмена форма по електронен път). 
Нагоре
 • Bulgarian
 • English